MaDuTech - Úvod

Madutech

Inžiniersko-technické riešenia v oblasti ochrany pred požiarmi a multimédií.

Tieto stránky sa zaoberajú službami z oblasti ochrany pred požiarmi a to hlavne protipožiarnou bezpečnosťou stavieb. Táto vlastnosť je jednou zo šiestich hlavných požiadaviek na stavby zakotvených v smernici Rady 89/106/EHS zo dňa 21.12.1988 o zbližovaní právnych predpisov členských štátov EU, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov a stavebných konštrukcií. V zmysle interpretačných dokumentov tejto smernice sú k  požiadavke požiarnej bezpečnosti k dispozícii pasívna, aktívna požiarna ochrana a požiarne inžinierstvo. Pasívnou a aktívnou protipožiarnou ochranou sa zaoberajú národné štandardizované dokumenty jednotlivých štátov (legislatívne predpisy, projektové normy). Tieto dva atribúty predstavujú štandard v ochrane pred požiarmi. Avšak požiarne inžinierstvo je tretí prístup, ktorý vhodne kombinuje pasívnu aj aktívnu protipožiarnu ochranu v riešení nadštandardných úloh, ktoré sa vymykajú z legislatívnych aj normových požiadaviek.