MaDuTech - Preukazovanie zhody

PREUKAZOVANIE ZHODY

poradenstvo v preukazovaní zhody stavebných výrobkov

v zmysle zák. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,